Frans Löfström, Österlenskildrare


Teckning av Henry Mayne, juni 1917.

Frans Löfström var född på Brantevik, där fadern var skomakare. Hans uppväxtår sammanföll med den epok då Brantevik hade Sveriges största segelfartygsflotta.

Efter studier vid läroverk och seminarium i Lund avlade han 1911 folkskollärarexamen. Till Baskemölla kom han som lärare 1913, gifte sig med en sjökaptensdotter från Vik och kom att bli nära förtrogen med kustbefolkningen och aktivt intresserad av deras förhållanden.

Baskemölla var i början på 1900-talet ett gammaldags fiskeläge med torftiga levnadsvillkor. Frans Löfström intresserade sig aktivt för fiskarnas yrkesssituation. Han tog initiativ till bildandet av en fiskeriförening som skapade bättre ekonomiskt utbyte för fiskarna. Han tog sig an Baskemöllas hamnfråga och förde fiskarnas talan bl a hos myndigheterna i Stockholm som 1924 lät bygga en ny hamn på statlig bekostnad. Han medverkade i olika fiskareföreningar.

Som ledamot i olika kommunala organ framförde han samhällets intressen och behov på olika områden. Han var aktiv t ex i fråga om samhällets elektrifiering, frivilliga brandkåren, anläggandet av kyrkogården. På hans initiativ bildades Baskemölla kapellförening som bekostade kapellet på samhällets kyrkogård. Han startade och ledde Baskemölla simsällskap på 40-talet.

Genom forskningar och uppteckningar samlade han ett stort material om kustens gamla traditioner som han förmedlade i form av kulturartiklar i tidskrifter, publikatioenr och radio. Han invaldes som medlem i styrelsen för Österlens fornminnes- och hembygdsförening. Tillsammans med museiintendenten Gustav Åberg startade han Ostkustens Sjöfartsmuseum närmast för att rädda Sandhammarens sjöfartsminnen. För sina insatser och forskningar tilldelades han Samfundets för hembygdsvård förtjänstplakett och Svenska Turistföreningens stipendium.

Det material han samlat om Österlenkustens kulturhistoria publicerade han på 40-talet i tre böcker.

Ett större urval av Frans Löfströms kulturartiklar finns tillgängligt i Simrishamns bibliotek.


Ur Cimbrishamnsbladet, 1927.